Information
ข้อมูลและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆ
อัจฉริยะสร้างได้ >> ด้วยสื่อมัลติมีเดีย ส่งเสริมปัญญา พัฒนาคุณธรรม
Tel. 044816792 Fax. 044816793 SIM Call Center 0842842188
 
302/25 ม.7 ถ.สนามบินเก่า ต.ในเมือง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 36000
<<  E-mail : simcenter@hotmail.com
อัจฉริยะสร้างได้ >> ด้วยสื่อมัลติมีเดีย ส่งเสริมปัญญา พัฒนาคุณธรรม กับเรา สยามอินโนเวชั่นมีเดีย
พบกับสื่อภาษาไทยได้แล้ววันนี้
สื่อการเรียนการสอนภาษาไทย
ชุด หลักภาษาไทย  ในรูปแบบ
DVD มีรายละเอียดดังนี้ครับ
ข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับลูกค้า SIM
สำหรับลูกค้าที่ใช้บริการสื่อ CAI
ระดับปฐมวัย ซึ่งไม่สามารถเปิด
แบบประเมินรายกลุ่มได้ สามารถ
ดาว์นโหลดได้จากที่นี่

                        คลิกที่นี่>>>>>
สำรวจพบเด็กไทยอ่านหนังสือไม่ออก
นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวภายหลังการประชุม
ผู้บริหารระดับสูงสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ว่า สำนักทดสอบทางการศึกษา
สพฐ.ได้รายงานผลการประเมินนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนสังกัดสพฐ.ทั่วประเทศ
ประจำปีการศึกษา 2552 จำนวน 502,469 คน เรื่อง "การอ่านออก เขียนได้ คิดคำนวณได้"
ซึ่งได้ทำการประเมินในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา มีรายละเอียดดังนี้

   1. ความสามารถทางการอ่านออกเสียง พบนักเรียนอ่านไม่ผ่านเกณฑ์ 7.22 เปอร์เซ็นต์ หรือ
       37,813 คน ลดลงจากปีการศึกษา 2551 ที่มีนักเรียนอ่านไม่ผ่านเกณฑ์ 8.82 เปอร์เซ็นต์
        หรือ 49,499 คน
   2. ความสามารถทางการเขียน มีนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ 17.74 เปอร์เซ็นต์ หรือ 93,880 คน
        คงที่จากปีการศึกษา 2551 ที่มีนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ 17.74 เปอร์เซ็นต์ จำนวน 99,558 คน
   3. ความสามารถทางการคิดคำนวณ มีนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ 22.29 เปอร์เซ็นต์ หรือ 119,374 คน
       ลดลงจากปีการศึกษา 2551 ที่มีนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ 25.29 เปอร์เซ็นต์ หรือ 141,929 คน

เลขาธิการกพฐ. กล่าวต่อว่า วิธีการการประเมินความสามารถทางการอ่านนั้นจะมีข้อความให้นักเรียน
อ่าน 7 ข้อความ เช่น คำที่ไม่มีตัวสะกด คำควบกล้ำ คำที่มีตัวการันต์ เป็นต้น ซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่จะไม่
สามารถอ่านคำที่มีตัวการันต์ได้และจะมีปัญหามากที่สุด ส่วนวิธีการประเมินความสามารถทางการเขียน
จะให้นักเรียนพิจารณาภาพที่กำหนดให้แล้วเขียนเนื้อเรื่องความยาวไม่ต่ำกว่า 10 บรรทัด สำหรับการ
ประเมินความสามารถทางการคิดคำนวณจะมีโจทย์ให้นักเรียนแสดงวิธีทำตามกระบวนการคณิตศาสตร์
อย่างไรก็ตามผลการประเมินที่ออกมานั้นยังไม่น่าพอใจ จะต้องกระตุ้นให้สพท.เร่งรัดการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ในด้านดังกล่าวให้ดีขึ้น โดยสพท.จะจำแนกข้อมูลเป็นรายเขตพื้นที่ให้แต่ละเขตพื้นที่ ไปจัดทำแผนรณรงค์
และส่งเสริมทักษะพื้นฐานนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ให้มีจำนวนนักเรียน อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้
คิดคำนวณไม่ได้ให้เหลือน้อยที่สุด และในอนาคตจะต้องให้หมดไป ซึ่งคาดว่าจะต้องใช้เวลา และจะบรรจุ
เรื่องดังกล่าวเป็นวาระในการประชุม ผอ.สพท.ทั่วประเทศในวันที่ 15-16 ก.ค.

ขอขอบคุณข้อมูลจาก :  http://www.motherandcare.in.th

พบกันตัวแทนจำหน่ายเพิ่มเติมได้แล้ววันนี้
ศูนย์หนังสือจุฬาฯ
B2S 33 สาขา  ทั่วประเทศ
ข่าวกิจกรรมงานอบรมครูปฐมวัย
สยามอินโนเวชั่นมีเดียร่วมกับสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทั่วประเทศ
จัดอบรมพัฒนาครูปฐมวัย ตามโครงการ
"การประยุกต์ใช้สื่อเทคโนโลยีสร้างทักษะ
และพัฒนาเรียนรู้ด้วยกระบวนการคิดเชิง
วิทยาศาสตร์ระดับปฐมวัย"
ข่าวกิจกรรมงานอบรมครูปฐมวัย
ข่าวด่วนสำหรับครูปฐมวัย
เตรียมตัวพบกับหลักสูตรปฐมวัยใหม่
เร็ว ๆ นี้ ซึ่งอาจจะเปลี่ยนหลักสูตรเป็น
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2556
แต่เท่าที่ทราบ กิจกรรมต่าง ๆ เหมือนเดิม
เปลี่ยนมาตรฐานบางตัวชี้วัดและเพิ่ม
กิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับ วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และภาษา ร่วมทั้งอาเซียน
สำหรับปฐมวัย ตามข่าวต่อไปนะครับ